WARTOŚCI W FIRMIE GELG

  • Szacunek / życzliwość - Respektowanie godności i praw przysługujących każdej osobie we wszystkich relacjach międzyludzkich. Jesteśmy firmą rodzinną i życzliwość jest naszą domeną. 
  • Odpowiedzialność – za swoją pracę i jej skutki , za środowisko, za rozwój własny i otoczenia
  • Zaangażowanie i współpraca w firmie - Nastawienie na współpracę i zaangażowanie jako podstawowe zasady obowiązujące załogę spółki.

Zarząd Spółki Gelg jest przekonany o wadze przestrzegania w ramach działalności Spółki obowiązujących uregulowań, przepisów prawnych i postępowania, zgodnie z wyznaczonymi poniżej standardami etycznymi. Jako lider rynku tłocznictwa w Wielkopolsce, Spółka Gelg czuje się zobowiązana do promowania etyki i jest odpowiedzialna społecznie do przestrzegania:

  • praw człowieka, praw pracownika
  • zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym płatnościom i korupcji
  • uczciwych praktyk rynkowych
  • zintegrowanego systemu zarządzania
  • świadomości ekologicznej oraz ochrony środowiska
  • społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu personalnie spoczywa na Członkach Zarządu jak i na wszystkich pracownikach Spółki.

KODEKS ETYCZNY GELG Sp. z o.o.