POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nasze procesy obróbki metalu prowadzimy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018 dla realizacji celów:

 • podtrzymanie efektywnej współpracy z dotychczasowymi i nowymi klientami;
 • doskonalenie wybranych procesów zidentyfikowanych w spółce;
 • automatyzacja pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • podnoszenie świadomości załogi z zakresu BHP, p-poż i ochrony środowiska;
 • eliminowanie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia środowiska, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, poprawa efektywności środowiskowej oraz ciągłe doskonalenie systemu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.


  Zarząd Spółki i załoga zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących prowadzonej działalności, BHP, p-poż i ochrony środowiska oraz do zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji założonych celów oraz Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  Zarząd deklaruje wsparcie i zasoby dla aktywnych konsultacji i współudziału pracowników w celu zapewnienia efektywności zintegrowanego systemu zarządzania.

  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została ustanowiona przez zarząd Spółki, a wszyscy pracownicy zostali poinformowani o jej założeniach i celach.

Prezes Zarządu Katarzyna Gierczak – Grupińska 
15.06.2023

certyfikaty i deklaracje