POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nasze procesy obróbki metalu prowadzimy w oparciu o Kodeks Postępowania oraz Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018 dla realizacji celów:

 • podtrzymanie efektywnej współpracy z dotychczasowymi i nowymi klientami;
 • optymalizacja wybranych procesów – automatyzacja pracy;
 • rozwój kluczowych kompetencji w organizacji;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • eliminowanie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia środowiska, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, poprawa efektywności środowiskowej oraz ciągłe doskonalenie systemu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarząd deklaruje wsparcie i zasoby na aktywne działania w ramach:

 • ochrony przeciwpożarowej;
 • regularnych przeglądów, konserwacji i modernizacji maszyn;
 • zapewnienia odpowiedniej ergonomii pracy;
 • zapewnienia stosowanych środków ochrony osobistej;
 • przygotowania załogi do postępowania w sytuacjach awaryjnych;
 • dokładnej analizy, raportowania i wdrażania odpowiednich środków zaradczych przy zarządzaniu incydentami i wypadkami
 • odpowiedzialnego postępowania z substancjami chemicznymi;
 • ochrony jakości powietrza;
 • zmniejszenia ilości odpadów;
 • zrównoważonego zarządzania zasobami;
 • ograniczania zużycia energii;
 • edukacji podnoszenia świadomości załogi z zakresu BHP, p.poż, ochrony środowiska i kodeksu postępowania
 • konsultacji i współudziału pracowników w celu zapewnienia efektywności zintegrowanego systemu zarządzania

Zarząd spółki i załoga zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących prowadzonej działalności, prawa pracy oraz praw człowieka, BHP, p.poż, ochrony środowiska, etyki oraz zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji założonych celów oraz Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została ustanowiona przez Zarząd Spółki, a wszyscy pracownicy zostali poinformowania o jej założeniach i celach.

ZARZĄD
15.03.2024

certyfikaty i deklaracje