WARUNKI DOSTAW MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW DLA FIRMY GELG SP. Z O.O.

Firma GELG Sp. z o.o. dla zachowania odpowiedniej jakości produkowanych przez siebie wyrobów, ustala następujące warunki dostaw.

Poniższe warunki dostaw regulują zasady współpracy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

1. Termin dostawy, asortyment, cena oraz ilości dostarczane przez Dostawcę powinny być zgodne z zamówieniami. W przypadku zmiany jakiegokolwiek czynnika należy powiadomić o tym fakcie firmę GELG Sp.z o.o.
2. Cenę towaru ustala się w oparciu o pisemne uzgodnienia.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany asortyment na warunkach: DDU Ćmachowo zgodnie z warunkami Incoterms 2020.
4. Przedmiot zamówienia powinien być tak zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu oraz rozładunku. (PATRZ plik: Zabezpieczenie ładunku)
5. Na dokumentach dostawy Dostawca zobowiązany jest zawrzeć wszystkie niezbędne informacje potrzebne do identyfikacji i przyjęcia asortymentu wraz z oznaczeniem dostarczanego asortymentu tzw. “zawieszką materiałową”.
6. Na fakturze oraz WZ podawać należy nr zamówienia. Faktury lub WZ bez naniesionych numerów zamówień wraz z błędnymi cenami, warunkami handlowymi nie będą rejestrowane do systemu.
7. Do każdej dostawy wyrobów hutniczych Dostawca ma obowiązek dostarczyć (przed fizyczną dostawą) w formie elektronicznej atest materiałowy 2.2 lub 3.1. 
8. W przypadku negatywnego odbioru jakościowego dostawy, dostawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na własny koszt. Wymagania jakościowe określone będą przez Odbiorcę na zamówieniu.
9. Terminy płatności zostają ustalone indywidualnie.
10. Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia złożonego przez Gelg Sp. z o.o. zamówienia a brak odpowiedzi w ciągu 24 h traktowane jest jako przyjęcie zamówienia bez zastrzeżeń.
11. Dostawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia zamówionego asortymentu.
12. Gelg Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany terminów realizacji zamówień na surowce i produkty z uwagi na zmiany planów produkcyjnych i sprzedażowych naszych klientów.
13. Przyjęcie i potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją ogólnych warunków dostaw do Gelg Sp. z o.o.
14. Warunki dostaw obowiązują na czas trwania współpracy.

KWALIFIKACJA DOSTAWCÓW

Kwalifikacja dostawców

Łańcuch dostaw jest tak efektywny, jak jego najsłabsze ogniwo.

Wybór dostawców i zarządzanie nimi mają duże znaczenie dla wyników Firmy.

Motywy kwalifikowania Dostawców:

„Systematyczna współpraca z Dostawcami dla poprawy jakości i terminowości oraz obniżki kosztów dostaw.”

Skrócony Schemat Kwalifikowania Dostawcy
Zapytanie ofertowe
Wstępna kwalifikacja dostawcy
Ocena Wzorów, Partii Próbnych, Prototypów
Umowa /zamówienia ramowe
Dostawa Produkcyjna

DOKUMENTY DO POBRANIa