KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH KLIENTÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

GELG Sp. z o.o. z siedzibą w Ćmachowie 64-510 Wronki, jest Administratorem danych osobowych

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
danych osobowych i realizacji praw pod adresem e-mail: iodo@gelg.pl lub pisemnie na adres siedziby.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych, które przekano  w związku z zainteresowaniem naszą ofertą, złożeniem zapytania, przygotowaniem przez nas oferty, prowadzoną   współpracą, przyjętym  zamówieniem lub zawartą umową między nami lub podmiotem, który reprezentujesz jest niezbędne do: § ustalenia warunków, zawarcia i realizacji umowy na podstawie  zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO1 ); § w tym wysyłki zamówionych produktów i realizacji płatności oraz obsługi reklamacji;

realizacji obowiązków GELG Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz umów, zleceń, protokołów odbioru i dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych (podstawa z art 6 ust 1 lit c RODO); § ochrony praw GELG Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności na drodze polubownej, w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (podstawa z art 6 ust 1 lit c RODO); § weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu podmiotowi, który reprezentujesz, limitu kredytowego, jak również w celu zabezpieczenia należnych GELG Sp. z o.o. płatności, uzasadnionego interesu GELG Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu oferowanych produktów (marketing bezpośredni) (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO); § archiwizacji (cele dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO); § ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO); § prowadzenia analiz pod kątem doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie  uwag na ich temat,  zainteresowania; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO); § badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO); § oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy 

 Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: § imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, adres zamieszkania, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, rodzaj prowadzonej działalności, numer telefonu, stanowisko § w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo dane identyfikacyjne z rejestrów publicznych: NIP, PESEL, REGON, KRS, adres siedziby § w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w GELG Sp. z o.o. lub w przypadku uruchomienia usług faktoringowych przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych § numer rachunku bankowego § informacje dotyczące działań sądowych i egzekucyjnych § zawarte z nami umowy oraz ugody
wiarygodność gospodarcza § wizerunek utrwalony w monitoringu wizyjnym w przypadku przebywania na terenie siedziby.

V. Odbiorcy danych

 Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować przedmiot naszej działalności. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. § podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską § bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń § organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Sądy powszechne i administracyjne, mediatorzy) § podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność § firmom windykacyjnym § niezależnym doradcom zewnętrznym np. audytorom.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

VII. Profilowanie 

Nie profilujemy automatycznie Twoich danych.

VIII.Okres przechowywania danych 

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
a) Dane pozyskane w celu przygotowanie oferty, przyjęcia zlecenia na podstawie oferty, zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia
b) Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
c) Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcie
zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się
zdezaktualizowały
d) Dokumenty rozliczeniowe – Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
e) Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi
lub rozliczeniu reklamacji
f) Dane przekazywane z wykorzystaniem poczty elektronicznej przez czas potrzebny dla celów
prowadzonej współpracy, w tym przygotowania oferty, przyjęcia zlecenia na podstawie oferty, zawarcia
umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron
g) Dane pozyskane w związku z realizacją projektów unijnych przez czas przewidziany przepisami prawa,
zawartą umową lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron
h) Wizerunek utrwalony w monitoringu wizyjnym w przypadku przebywania na terenie siedziby  
GELG Sp. z o.o. przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym
nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub GELG Sp. z o.o. powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wyżej wymienionych
okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają
zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

IX. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać,
abyśmy je usunęli
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego
przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Jeżeli
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/ Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń f) prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iodo@gelg.pl llub pisemnie lub osobiście pod adresem naszej siedziby/ Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do prowadzenia przygotowania oferty, przyjęcia zlecenia
na podstawie przygotowanej oferty oraz zawarcia umowy z GELG Sp. z o.o. i prawidłowego
wykonania umowy lub przyjętego zlecenia
Jeżeli nie podasz nam swoich danych możemy odmówić przygotowania oferty, przyjęcia zlecenia na
podstawie przygotowanej oferty oraz zawarcia umowy .

XI. Informacja o źródle

Jeżeli osobiście nie przekazałeś nam swoich danych, to uzyskaliśmy je od firmy, którą reprezentujesz lub ze
strony internetowej Twojej firmy lub z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego.